บริการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MD VPN Service)

เป็นบริการภายใต้  https://vpn.md.chula.ac.th ที่ทำให้ ผู้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น ADSL , Fiber To Home) สามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เสมือนใช้งานจากภายในคณะแพทย์ฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูล, เพื่อการค้นคว้าวิจัย, การเข้าถึง File Sharing, หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

 

โปรแกรม

»โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client (for Windows) รองรับ windows 11

 

- Version 4.10.03104

 

»โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client (for Mac)

 

for Mac *เลือกติดตั้งเฉพาะ VPN เพียงรายการเดียวเท่านั้น

 

Version 4.10.03104

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------